Midtbyens Botilbud - Bjerggade 50 og Bjerggade 54

28. juni 2022 Referat af møde

Pårørenderåd Midtbyens Botilbud

 

Dagsorden til møde den 28. juni 2022 kl 15.30

 

Inviterede: Bente Bjerre, Allan Steffensen, Jette Kvistgaard, Mikael Andersen, Erling Raabjerg (afbud) og Helle Lund Nielsen, Bo Bakbo-Carlsen

 

 1. Generel orientering
  1. Økonomi
  2. Personale
  3. Ledelsesorganisering - teamkoordinatorer
  4. Emner til GF den 29.11?
  5. Ferie for borgerne – uge 35 og 36
  6. Corona
  7. Udflugter i de uger hvor VITA holder lukket – 1 pr uge + småture
 2. Kost – opfølgning fra seneste møde
 3. Bo- og levemiljøer – status.
 4. Input fra pårørende
 5. Evt.

 

 

Ref:

 1. Generelle punkter
  1. Der er balance i økonomien.
  2. Der har været et par ny ansættelser siden sidste møde. Generelt er der ro på i Midtbyens Botilbud. Det er fortsat en udfordring med rekruttering. Der er ikke mange ansøgere når vi har stillinger slået op. Pt har vi en vakant stilling som barselsvikar, som forventes løst i indeværende uge.
  3. Bo oplyser at vi har en vakant stilling som teamleder på Fønixgården, hvorfor vi pt har konstitueret 2 faglige koordinatorer i Midtbyen, således at Charlotte pt løser opgaver på tværs af både Midtbyen og Fønixgården.  
  4. Vi beslutter at Bo forsøger at kontakt LEV med henblik på om forskellige typer værgemål.  
  5. Borgerne tager på tur til henholdsvis Vigsø og Slettestrand.
  6. Corona spøger fortsat derude – pt har vi fokus på smitten, men det har ingen fokus på hvad vi tilbyder beboerne af aktiviteter.  
  7. Der er ture ud af huset i ugerne 29-30-31.  
 2. General snak omkring koststigning. Der blev efterspurgt en lidt mere grundig forklaring på hvad der ligger til grund for stigning. Bo vil fremadrettet forsøge at gøre information mere fyldestgørende. Vi drøfter muligheden for at der bliver sendt nyhedsbreve igen. Ønsket er noteret – det er pt et spørgsmål om ressourcer og ikke manglende vilje..
 3. Der er pt ikke noget nyt vedr. Bo- og levemiljøer. En inspirationstur på andre nybyggede tilbud for det politiske system er udskudt til august.
 4. Intet nyt
 5. Der er ændring i mødekalenderen.

Næste møde er ændret til: tirsdag den 20. september kl 15.30

GF bliver den 30.11 kl 19.00 med møde i rådet fra kl 17.30 incl smørrebrød.

 

Ref: Bo Bakbo-Carlsen

2021-11-22 Referat af Pårørenderådet Midtbyens Botilbud.

Referat af pårørenderådsmøde den 22.11.2021


1.Siden sidst
Vi har i 2021 sagt farvel til et par medarbejder som er gået på pension. Der er ansat gode og dygtige folk i stillinger og vi har gode og stabile folk. Vi har barsel på vej i Bjerggade 54, hvor der er ansat en nyuddannet pædagog i stilligen

2. Orientering om økonomi og personale
a. Projektsygeplejerske: Vi er desværre i den situation at den dygtige sygeplejerske vi havde ansat har fundet på at hun skulle åbne egen butik. Stillingen er derfor vacant. Vi slår den op snarest.
b. Administrativ konsulent: Stillingen som administrativ konsulent er blevet evalueret. Ledelsen har vurderet, at vi får for lidt ud af de mange kompetencer som medarbejderen bisidder. Stillingen nedlægges derfor. Det er endnu ikke sikkert hvad vi gør fremadrettet med opgaverne.
c. Økonomi generelt: Vi forventer at komme ud af 2021 med et regnskab i balance. Vi har i 2021 haft et par måneder med tom lejlighed, hvilket hurtigt tærer på økonomien. Der er god fortrøstning omkring økonomien som i flere år har været stabil.
d. Kostberegninger: Der pågår pt en proces, hvor vi genberegner kostopkrævninger, så beboerne ikke betaler mere ind til kost og servicepakker end der reelt bliver brugt. Beregningerne foregår i hele Bo- og dagtilbud -handicap. I Midtbyens Botilbud ser regnskabet rigtigt fornuftigt ud med et forbrug i balance.
3. Opfølgning på planen om bo- og levemiljøer: Efter præcentationsmødet tidligere på måneden var der en god dialog om, at det er spændende planer. Der nedsættes et byggeudvalg, hvor pårørende vil blive inviteret ind til dialogmøder.
4. Howdy – status på dette – app løsning til medarbejdernes: Som tidligere orienteret, så startede vi at anvende Howdy som et redskab til trivselsmålinger blandt vores medarbejdere i slutningen af 2020. Vi har evalueret efter dalende tilslutning og svarprocenter og i samarbejde med medarbejderne vurderet at vi ikke længere skal bruge løsningen, da udbyttet ikke står mål med inputtet.
5. Evt.: Kort dialog omkring corona situationen og vennekredsens aktiviteter. Vi må løbende vurdere hvad vi tænker der er forsvarligt og hvad det er nødvendigt at aflyse.

Næste møde – Bo sender et forslag ud med referatet.
Bo Bakbo-Carlsen – referent

2021-09-21 Referat af Pårørenderådet Midtbyens Botilbud.

Organisation: Bo- og Dagtilbud Handicap, Struer.
Kategori: Dagsorden og referat af Pårørendegruppens møde på Midtbyens Botilbud.
Mødedeltagere: Mikael Andersen, Jette Kvistgaard, Allan Steffensen, Bente Bjerre, Erling Raabjerg, Bo Bakbo-Carlsen
Afbud: Mikael Andersen Sted: Fønixgården
Dato: 21-09-2021, kl.16:00-18:00

Dagsorden        
Punkt Emne Bemærkning Ansvarlig Dato
Pkt.1 Orientering om økonomi og personale a) Naturlig afgang med pension + lav personale gennemstrømning    
    b) Ny projektsygeplejerske: Birte Jacobsen    
    c) Opkrævet borgerøkonomi: Orientering om status + regulering af kostpriserne fra d.01-05-2021    
    d) Økonomien generelt i Midtbyen    
Pkt.2 Faglige tiltag i Midtbyen a) Supervisionsforløb med undervisning og fagspecifik supervision    
    b) VUM 2.0 og Fælles faglige begreber: Sådan bliver vi bedre til at dokumentere og dokumentere det ”rigtige”.    
    c) Tilbudsbeskrivelse: Hvad er Midtbyens DNA    
Pkt.3 Evt. bolighandlingsplanen      
Pkt.4 Tiden efter Corona: Genoptagelse af aktiviteter mm.    
Pkt.5 Erfaringer fra
sommerferien
Udflugter som måske ikke have rette fokus. Ideer til kommende aktiviteter
drøftes og vurderes med pårørenderådet
Eksempel: En gruppe beboere er med i Jesperhus Blomsterpark. Erfaringen
er at beboerne dybest set er ret uinteresserede i de aktiviteter der er og at det mere handler om frokosten. Er det bedre med ture ud i naturen, til stranden, eller hjemlige aktiviteter med bål i haven mm.
   
Pkt.6 Eventuelt      

Ref. Bo Bakbo-Carlsen

Referat
Punkt Bemærkning Ansvarlig Dato  
Pkt.1 a) Vi har haft et par faste medarbejdere gennem mange år, som har valgt at på pension. Det har betydet, at vi har haft lidt udskiftning: Primært i Bjerggade 50. Derudover så har vi igen sendt en medarbejder i lykkelige omstændigheder på barsel. Vi har pt. en stabil personalegruppe.
Generelt så er vi udfordret af få ansøgere ved ledige stillinger.
     
b) I efteråret 2020 ansatte vi en projektsygeplejerske til implementering af sundhedslovsydelser på tværs af hele organisationen. Implementering forløb planmæssigt, men hun fik et lederjob og stoppede.
Mhp. at forsætte den gode implementering har vi pr. d.01-05-21 ansat en ny projektsygeplejerske, Birte, i projektstillingen – foreløbigt frem til d.31-12-2022. Birte arbejder på tværs af både handicap og psykiatri.
Opgaven er i korte træk at sikre, at medarbejdere anvender de rigtige procedurer ift. medicin, samarbejde med læger
og dokumentationen. Kravene til os på socialområdet er øget væsentligt i de seneste år.
Siden mødets afvikling har vi desværre modtaget en opsigelse fra Birte, da hun har fået chancen for at forfølge en
drøm om at åbne sin egen butik.
     
c) Der orienteres om, at der var en lille prisstigning for den varme mad fra d.01-05-2021. Ellers ser de opkrævede
beløb til kost meget fornuftigt ud.
Der er pt. et lille overskud til indkøb til øvrige måltider, hvorfor der er en dialog med beboerne, om der er noget, de
kunne tænke sig.
Orienteringen giver en drøftelse af sund mad og Bo oplyser, at vi forsøger at efterleve de officielle kostråd, hvor der
blandt andet er fokus på 600g frugt og grønt, fuldkorn, mindre sukker, salt og fedt etc.
     
d) Generelt er økonomien i Midtbyen stabil. Vi forventer at komme ud af 2021 ca. i balance. Der skal ikke så meget til at ændre et regnskab med 100.000kr til begge sider, men forventningen er et resultat i balance.      
Pkt.2 a) Midtbyen har pt. gang i et forløb, hvor vi sætter fokus på medarbejdernes anvendelse af KRAP. De modtager korte opfølgnings undervisninger og efterfølgende supervision på nogle af hverdagen dilemmaer. Dette har til formål at udvikle og implementere metoden KRAP i Midtbyens Botilbud og forhåbentligt gøre metoden mere praktisk anvendelig.    
b) Det er besluttet i ministeriet, at vi fremadrettet skal arbejde med mål og delmål i borgernes indsatsplaner (handleplaner). Dette tager udgang i VUM (Voksen udredningsmodellen). Dette skal vi implementere i løbet af 4. kvartal i 2021, hvor alle medarbejdere skal på interne kurser.
Kort betyder det, at målsætning bliver langt mere konkrete og personlige for den enkelte beboer. Mål vil forsat være et
emne på den enkelte beboers handleplansmøder.
   
c) Bo oplyser, at vi har iværksat en proces omkring beskrivelse af Midtbyens DNA. Hvad er det vi gerne vil være båret af. Processen skal munde ud et visuelt materiale, som er en rettesnor for, at Midtbyens botilbud fortsat er godt sted at bo med fokus på bebeboerens egne ønsker.
Vi håber ligeledes at materiale kan bruges i de rekrutteringsudfordringer vi står i, så vi får tiltrukket netop de medarbejdere som synes, at det er verdens bedste arbejde man kan få i Midtbyens botilbud.
   
Pkt.3 Der orienteres, at der fortsat ikke er truffet en beslutning omkring den nye bolig- og uddannelsesplan i Struer
Kommune.
Der er flere scenarier i spil. Hvis det ender med en plan som beskrevet i seneste referat, så vil der blive inviteret til et fælles orienteringsmøde for alle pårørende i Midtbyens Botilbud, hvor det forventes, at direktør Lotte Juncker og chef Lene Hornstrup vil give en grundig orientering. Efter mødets afslutning er der i budgetforliget, som forventes vedtaget den d.13-10-21, afsat midler til, at der skal bygges 24 nye boliger på en grund i Bremdal.
Det forventes, at der bliver inviteret til orienteringsmøde primo november: Invitationer forventes udsendt straks efter
endelig vedtagelse af budget 2022
   
Pkt.4 Bo oplyser, at beboernes fritidsaktiviteter stort set er oppe at køre alle sammen. Til stor fornøjelse for alle. Der er dog udfordringer med bowling. Orienteringen gav nogle spørgsmål ift. svømning og orientering til pårørende ift. at nogle beboere var stoppet med svømning.    
Punkt Bemærkning Ansvarlig Dato
Pkt.5 Vi har en dialog omkring, hvordan vi sikrer, at vi får lavet de rigtige aktiviteter for beboerne.
Hvordan kan vi graduere og hermed sikre at alles motivation og lyster bliver ramt? Erfaringerne fra sommeren har været, at en tur til Jesperhus Blomsterpark ikke nødvendigvis var til gavn for en stor gruppe af beboere.
Pårørenderådet udtrykker, at de sagtens kan se værdien af f.eks. ture ud i skoven og at det er godt, at der er mulighed for at have en dialog omkring indhold og meningsfuldhed. Ligeledes drøftes det, at en tur ikke nødvendigvis kan  betyde der samme for alle, men at vi selvfølgelig skal være opmærksomme på at alle vores borgere behov bliver tilgodeset.
Flere fra rådet giver udtryk for, at de gerne vil være behjælpelig med at give en hånd med: F.eks. deltage på en tur, komme og passe en grill el.lign. Vi tager punktet op igen efterfølgende for at se, om vi kan lave en ”ressource-bank”, så vi bliver bevidst om hvem vil give en hånd med og til hvad.
Bente har efterfølgende sendt følgende liste med ideer til gode aktiviteter i nærområdet.
•     Haunstrup Dyrepark, Videbæk
•     Præstbjerg Naturcenter, Sørvad
•     Deep forest art land, Kibæk. 3-4 km gåtur og sanseoplevelser og lyde
•     Vesterhavstur m. madpakke – evt. til Bovbjerg Fyr
•     Skovtur i skoven v. Holstebro, 3 km ruten.
•     Musik og sang
•     Gymnastik og bevægelse
•     Svømme, leje svømmehal
•     LEV diskotek, Herning og Holstebro, 1 gang pr. måned
•     Bowle
   
Pkt.6 Næste møde den 23.11 kl. 16.00    

Ref. Bo Bakbo-Carlsen

 

 

 

2020-09-02 Referat af Pårørenderådet Midtbyens Botilbud.

Organisation: Center for Bo- og Dagtilbud
Kategori: Referat af Pårørenderådet Midtbyens Botilbud.   
Mødedeltagere: Mikael Andersen, Jette Kvistgaard, Allan Steffensen, Bente Bjerre, Erling Raabjerg, Bo Christensen
Ikke fremmødte deltagere: -
Sted: Midtbyens Botilbud
Dato: 02-09-2020, kl.19:00

Referat:

Punkt

Emne

Bemærkning

Ansvarlig

Dato

Pkt.1

Orientering om aktiviteter/ koloni

Der redegøres kort for håndtering af aktiviteter og borgernes ferieture i henholdsvis uge 36+37.

Det er hele tiden en løbende dialog, hvornår vi åbner/lukker/pauserer aktiviteter ift Corona.

Der bliver spurgt om hvordan foreningerne har håndteret nedlukning ift. kontingent. Jf. tilbagemelding fra Olympia d.07-10, så kan der ikke gives refusion ifm. betaling af kontingent.

-

 

 

-

 

 

 

Pkt.2

Orientering om beboer og personalesituationen – herunder oprettelse af en midlertidig projekt- sygeplejerskestilling på tværs af hele døgnområdet i HOPS

Vi er inde i stabil periode i Midtbyen med hensyn til medarbejdere. Vi har et par medarbejdere som er i lykkelige omstændigheder, hvor der er ansat faglært personale i stillinger.

Bo gjorde ligeledes opmærksom på, at hele døgn området i Handicap, Social og Psykiatri har ansat en projektsygeplejeske pr 1.9.2020. Hun skal det kommende år klæde organisationen godt på ift at håndtere de sundhedsfaglige opgaver og dokumentationen heraf, således at patientsikkerheden sikres.

-

-

Pkt.3

Økonomisk status

Der orienteres om, at økonomien i Midtbyens Botilbud er sund. Corona nedlukningen har ikke haft negativ konsekvens på økonomien.

-

-

Pkt.4

Ny bus

Der er stødt nye udfordringer til indkøbet af bus. Nu forventes det at den leveres kort før jul.

-

-    

Pkt.5

Drøftelse af seneste tilsyn

Under Corona nedlukning har hele Center for Bo- og Dagtilbud haft et kontrolbesøg fra Socialtilsyn Midt, som har lavet et administrativt tilsyn. Dvs at der især har været fokus på indsendt materiale, som bestod af personalegennemstrømning, sygefravær, borgerrettet dokumentation som f.eks indsatsplaner, dagbogsnotater/opfølgninger, spørgeskemaer som var udfyld af/sammen med beboerne. Derudover var ledelsen blevet bedt om at lave en skriftlig redegørelse for hvordan der var arbejdet med handleplan fra august 2019.

Den rapport, som der er kommet ud af tilsynsbesøget, er meget mangelfuld. Der er mange overførte punkter fra både tilsyn i 2018 og 2019. Samtidigt er det svært at få øje på, at organisationen ift Socialtilsyn Midt blev ændret pr 1.1.2020. Dette skyldes alt sammen Corona nedlukning. Vi forventer at vi ved næste tilsynsbesøg vil få mulighed for igen at invitere pårørende med til interview, så vi kommer hele vejen omkring.

I rapporten kan man nemt få det indtryk, at der ikke er styr på magtanvendelse i centeret. Det handler kort fortalt om, at der kom ny lovgivning pr 1.1.2020, hvor anvendelse af f.eks tryghedsskabende teknologi ( en epilepsi alarm) ikke er blevet korrekt registreret. Der er styr på tingene.

Dialogen omkring denne rapport blev derfor ret diffus, da nogle af de forhold som mødedeltagerne havde hæftet sig ved var forhold fra tidligere kontrolbesøg.

-

-

Pkt.6

Forråelse – hvordan kan vi med fælles hjælp sikre, at vi opdager det i tide?

God dialog omkring emnet.

-

-

Pkt.7

Planlægning af GF for pårørenderådet – ideer/emner til program

Generalforsamling planlægges til den 18. november.

Der drøftes om det kunne være muligt at invitere den nye projektsygeplejeske til GF for at orientere om opgaver, behov mm. Bo arbejdere videre på opgaven

 

Bo.

 

-

Pkt.8

Bolighandlingsplan

Bo orienterer, at der fortsat er fokus på at sikre en tidssvarende boligmasse for mennesker med handicap i Struer Kommune. Det kan få indvirkning i Midtbyen da enkeltrums boligerne i Bjerggade 54 måske skal opdateres. Ligeledes er der fokus på at sikre flere kollegiepladser til Ung ved Fjorden. Det er endnu helt uvist hvilke planer der er.

-

-

Pkt.9

Evt.

Allan orienterer at Støttevennekredsen i samarbejde med Midtbyen har ansøgt om 4 lydbænke til glæde for borgerne. Der er endnu ikke kommet svar på ansøgning.

-

-

Ref. Bo Christensen

KONTAKT INFORMATION
Bjerggade 50-54
7600 Struer
midtbyensbotilbud@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
96848900