Midtbyens Botilbud - Bjerggade 50 og Bjerggade 54

2020-09-02 Referat af Pårørenderådet Midtbyens Botilbud.

Organisation: Center for Bo- og Dagtilbud
Kategori: Referat af Pårørenderådet Midtbyens Botilbud.   
Mødedeltagere: Mikael Andersen, Jette Kvistgaard, Allan Steffensen, Bente Bjerre, Erling Raabjerg, Bo Christensen
Ikke fremmødte deltagere: -
Sted: Midtbyens Botilbud
Dato: 02-09-2020, kl.19:00

Referat:

Punkt

Emne

Bemærkning

Ansvarlig

Dato

Pkt.1

Orientering om aktiviteter/ koloni

Der redegøres kort for håndtering af aktiviteter og borgernes ferieture i henholdsvis uge 36+37.

Det er hele tiden en løbende dialog, hvornår vi åbner/lukker/pauserer aktiviteter ift Corona.

Der bliver spurgt om hvordan foreningerne har håndteret nedlukning ift. kontingent. Jf. tilbagemelding fra Olympia d.07-10, så kan der ikke gives refusion ifm. betaling af kontingent.

-

 

 

-

 

 

 

Pkt.2

Orientering om beboer og personalesituationen – herunder oprettelse af en midlertidig projekt- sygeplejerskestilling på tværs af hele døgnområdet i HOPS

Vi er inde i stabil periode i Midtbyen med hensyn til medarbejdere. Vi har et par medarbejdere som er i lykkelige omstændigheder, hvor der er ansat faglært personale i stillinger.

Bo gjorde ligeledes opmærksom på, at hele døgn området i Handicap, Social og Psykiatri har ansat en projektsygeplejeske pr 1.9.2020. Hun skal det kommende år klæde organisationen godt på ift at håndtere de sundhedsfaglige opgaver og dokumentationen heraf, således at patientsikkerheden sikres.

-

-

Pkt.3

Økonomisk status

Der orienteres om, at økonomien i Midtbyens Botilbud er sund. Corona nedlukningen har ikke haft negativ konsekvens på økonomien.

-

-

Pkt.4

Ny bus

Der er stødt nye udfordringer til indkøbet af bus. Nu forventes det at den leveres kort før jul.

-

-    

Pkt.5

Drøftelse af seneste tilsyn

Under Corona nedlukning har hele Center for Bo- og Dagtilbud haft et kontrolbesøg fra Socialtilsyn Midt, som har lavet et administrativt tilsyn. Dvs at der især har været fokus på indsendt materiale, som bestod af personalegennemstrømning, sygefravær, borgerrettet dokumentation som f.eks indsatsplaner, dagbogsnotater/opfølgninger, spørgeskemaer som var udfyld af/sammen med beboerne. Derudover var ledelsen blevet bedt om at lave en skriftlig redegørelse for hvordan der var arbejdet med handleplan fra august 2019.

Den rapport, som der er kommet ud af tilsynsbesøget, er meget mangelfuld. Der er mange overførte punkter fra både tilsyn i 2018 og 2019. Samtidigt er det svært at få øje på, at organisationen ift Socialtilsyn Midt blev ændret pr 1.1.2020. Dette skyldes alt sammen Corona nedlukning. Vi forventer at vi ved næste tilsynsbesøg vil få mulighed for igen at invitere pårørende med til interview, så vi kommer hele vejen omkring.

I rapporten kan man nemt få det indtryk, at der ikke er styr på magtanvendelse i centeret. Det handler kort fortalt om, at der kom ny lovgivning pr 1.1.2020, hvor anvendelse af f.eks tryghedsskabende teknologi ( en epilepsi alarm) ikke er blevet korrekt registreret. Der er styr på tingene.

Dialogen omkring denne rapport blev derfor ret diffus, da nogle af de forhold som mødedeltagerne havde hæftet sig ved var forhold fra tidligere kontrolbesøg.

-

-

Pkt.6

Forråelse – hvordan kan vi med fælles hjælp sikre, at vi opdager det i tide?

God dialog omkring emnet.

-

-

Pkt.7

Planlægning af GF for pårørenderådet – ideer/emner til program

Generalforsamling planlægges til den 18. november.

Der drøftes om det kunne være muligt at invitere den nye projektsygeplejeske til GF for at orientere om opgaver, behov mm. Bo arbejdere videre på opgaven

 

Bo.

 

-

Pkt.8

Bolighandlingsplan

Bo orienterer, at der fortsat er fokus på at sikre en tidssvarende boligmasse for mennesker med handicap i Struer Kommune. Det kan få indvirkning i Midtbyen da enkeltrums boligerne i Bjerggade 54 måske skal opdateres. Ligeledes er der fokus på at sikre flere kollegiepladser til Ung ved Fjorden. Det er endnu helt uvist hvilke planer der er.

-

-

Pkt.9

Evt.

Allan orienterer at Støttevennekredsen i samarbejde med Midtbyen har ansøgt om 4 lydbænke til glæde for borgerne. Der er endnu ikke kommet svar på ansøgning.

-

-

Ref. Bo Christensen

KONTAKT INFORMATION
Bjerggade 50-54
7600 Struer
midtbyensbotilbud@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
96848900